Ogólne warunki sprzedaży Braverool Sp. z o.o.§ 1.Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, stworzone przez Braverool Sp. z o.o. (dalej jako: Sprzedawca) stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży z Nabywcami (w tym kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą), w których Braverool Sp. z o.o. występuje jako Sprzedawca.

2. OWS stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez Sprzedawcę oraz zawieranych przez niego Umów i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej, o ile nie zostanie inaczej ustalone indywidualnie z konkretnym Nabywcą na piśmie. Nabywca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, że niniejsze OWS zna i akceptuje.

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowane przez Sprzedawcę, a złożone przez Nabywcę zamówienie zawierające szczegółową specyfikację zamawianych towarów (kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, w przypadku szczególnych zastosowań warunki, w jakich ma być eksploatowany, ich ilość, termin dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, miejsce dostawy).

4. Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Sprzedawcy. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia w dowolnej formie, które jednak wymaga pisemnego oświadczenia Sprzedawcy o jego przyjęciu.

5. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.

6. Obowiązujące u Nabywcy warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Sprzedawcę.

7. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia przez Sprzedawcę w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.

8. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

§ 2. Zawarcie umowy

1. Umowa zostaje zawarta wskutek złożenia przez Nabywcę zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedawcę, bądź wskutek podpisania przez Sprzedawcę i Nabywcę dokumentu umowy. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Nabywcy potwierdzenie otrzymania zamówienia.

2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może przyjąć zamówienia, bądź może je przyjąć, ale jedynie z zastrzeżeniem zmian proponowanych w zamówieniu warunków, zawiadamia o tym Nabywcę w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia.

3. Zamówienie ze zmianami, o których zawiadomi Sprzedawca wiąże strony, jeżeli Nabywca nie sprzeciwi się temu najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania takiego zawiadomienia Sprzedawcy.

4. Nabywca może odwołać złożone zamówienie, nie później jednak niż z upływem 24 godzin od dnia doręczenia zamówienia Sprzedawcy. W tym przypadku Sprzedawca ma prawo obciążyć Nabywcę poniesionymi kosztami, które wydał w celu realizacji zamówienia.

5. Propozycje, ogłoszenia, cenniki, prospekty, katalogi itp. które pochodzą od Sprzedawcy mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty, która wiąże Sprzedawcę.

§3. Warunki dostawy

1. Podawane terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Nabywcę do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego nadal nie zrealizuje dostawy.

2. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania nieuciążliwych dostaw częściowych.

3. Nabywca zobowiązany jest do przejęcia towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Nabywca może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę. Sprzedawca może żądać od Nabywcy pokrycia kosztów przechowania, według stawki 4% ceny netto towaru za każdy tydzień przechowywania. Jeżeli opóźnienie to przekroczy 14 dni, Sprzedawca ma prawo domagać się zapłaty ceny towaru, którego dotyczy opóźnienie przed jego wydaniem. Z chwilą gdy okres tego opóźnienia przekroczy 30 dni, Nabywca traci prawo żądania wydania towaru, a Sprzedawca nabywa prawo swobodnego rozporządzenia tak przechowywanym towarem, w tym jego zniszczenia, nie tracąc przy tym roszczenia wobec Nabywcy o zapłatę ceny tego towaru.

4. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie tolerancję dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 10%. Towar sprzedawany jest wg jednostek sprzedaży wyrażony w mb lub szt i kg.

5. Sprzedawca dostarcza Nabywcy towar z zakresu aktualnie oferowanego przez Sprzedawcę asortymentu. Właściwości towarów będą zgodne ze specyfikacją wyraźnie podawaną przez Sprzedawcę w przesyłanych przez Sprzedawcę dokumentach odnoszących się do konkretnej dostawy/zamówienia(kartach, atestach, certyfikatach, itp.) Żadne inne zapewnienie co do właściwości, w tym przydatność do konkretnego zastosowania, nie jest udzielane i nie może być przedmiotem domniemania.

6. Jeżeli Nabywca nie przyjmie dostawy, wówczas Sprzedawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i dochodzenia odszkodowania. W każdym wypadku, w razie odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży z powodu nie przyjęcia dostawy lub niewykonania/niewłaściwego wykonania Umowy Sprzedaży przez Nabywcę, Sprzedawca może zażądać kary pieniężnej w wysokości 10% ustalonej wartości dostawy (kwoty faktury), bez przedstawienia dowodów poniesionej szkody, od której odstąpiono lub której Nabywca nie wykonał lub wykonał niewłaściwie oraz odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary. Zamiast realizacji powyższego uprawnienia, Sprzedawca może według własnego uznania, w ramach rozsądnie przedłużonego i uzgodnionego z Nabywcą terminu dostawy, przeprowadzić podobną dostawę zgodnie z ustalonymi wcześniej.

7. W przypadku, gdy Nabywca decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu aranżowanymi przez Sprzedawcę obowiązują następujące wzajemne uregulowania:

9.1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedawca nie miał wpływu (ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg itp.). W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Nabywca nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.

9.2.Termin realizacji dostaw w oparciu o fracht Sprzedawcy realizowany jest z dokładnością do 1 dnia.

8. Nabywca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń lub innych decyzji administracyjnych na dostawę, przewóz lub użytkowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto Nabywca pokryje wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Sprzedawcę, w związku z naruszeniem przez Nabywcę OWS, tj. np. dodatkowe koszty transportu lub składowania przez firmy kurierskie nieodebranego towaru.

9. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedawcy i Nabywcy, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, nieterminowa dostawa przez poddostawcę itp., dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

§4. Dokumentacja dostawy

1. Dostawa (wydanie) każdej partii towarów będzie udokumentowana listem przewozowym lub dowodem wydania (WZ), fakturą VAT lub innym dokumentem stosowanym podczas realizowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

2. Sprawdzenie towaru pod względem ilościowym odbywać się będzie przy wydaniu i przyjęciu towaru, w miejscu jego wydania, przy udziale przedstawiciela Nabywcy (przy czym za takowego uważana będzie każda osoba, którą posługuje się Nabywca, w tym także przewoźnik działający na rzecz Nabywcy lub osoba, którą przewoźnik posługuje się przy przewozie) i Sprzedawcy.

3. Braki ilościowe towarów oraz widoczne ich wady (w tym uszkodzenie opakowania) powinny być określone w dowodzie wydania, liście przewozowym bądź innym dokumencie potwierdzającym przekazanie towaru, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu tych braków i wad widocznych. O ewentualnych wadach ukrytych Nabywca zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty wysłania towaru, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

4. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość(właściwości) towaru, dołączone będą do wysyłanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie.

5. Najpóźniej w dniu dostawy Sprzedawca wystawi i prześle Nabywcy stosowna fakturę VAT, w której zostanie określony termin i sposób zapłaty.

6. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Nabywcę w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru przedstawicielowi Nabywcy, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Nabywcy dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet.

§5. Płatności1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Nabywcy indywidualnie przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy.

2. Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z przebiegu dotychczasowej współpracy z Nabywcą lub w przypadku nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników lub w inny sposób przyjęty u Sprzedawcy.

3. Jeżeli zapłata następuje przelewem, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. Podstawą ustalenia cen sprzedaży jest aktualny cennik sprzedaży lub oferta złożona przez Sprzedawcę na podstawie zapytania Nabywcy.

5. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania rozliczeń częściowych i żądania płatności zaliczkowych.

6. Do chwili dokonania przez Nabywcę pełnej zapłaty za dostarczone towary, pozostają one własnością Sprzedawcy.

7. W wypadku zamówienia towaru, a następnie odstąpienia od jego zakupu, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości w części niezrealizowanego zamówienia

8. W wypadku wycofania zamówienia dot. dostawy towaru na zlecenie wysokość kary umownej wynosi 100% wartości towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Nabywcę dot. tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.

9. Wszelkie dane zawarte w prospektach, katalogach, ulotkach, ogłoszeniach, cennikach i innych materiałach są jedynie informacyjne i orientacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

10. W ofertach ceny towarów są cenami netto i nie obejmuje w szczególności kosztów ubezpieczenia, opłat i ceł, podatku (takich jak podatek VAT), kosztów przewozu, rozładunku, które będą ponoszone przez Nabywcę. Cena zostanie tez powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

11. W przypadku wyceny oferty w walucie innej niż PLN, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Bank PKO BP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT. W przypadku rozliczeń w formie przedpłaty podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Bank PKO BP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury proforma.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, wzrostem cen towarów, surowców i materiałów.

13. Prawo zastrzeżone w pkt. 12 nie dotyczy cen podanych przez Sprzedawcę w terminowych ofertach sprzedaży.

14. W przypadku przeterminowanych płatności przez Nabywcę, realizacja zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

15. W przypadku zaległości płatniczych Sprzedawca ma prawo:
a) wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,
b) odmowy wydania gotowych zamówień,
c) wstrzymania uprawnień Nabywcy do płatności przelewem oraz odebrania przyznanych rabatów,
d) odmowy wszelkiej dalszej współpracy, sprzedaży.
e) naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę

§6. Reklamacje1. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

2. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest niezwłoczne pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające opis reklamowanej wady, w przypadku przedsiębiorców termin wynosi 24 godziny od momentu stwierdzenia wady, w przypadku osób fizycznych termin wynosi 7 dni od momentu stwierdzonej wady.

3. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację co do sposobu jej załatwienia powinna być udzielona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. W przypadku gdy wymagane jest szczegółowe wykonanie badań, ekspertyz, reklamacja może być rozpatrywana w dłuższym terminie pod warunkiem poinformowania Nabywcy przed upływem 14 dni.

4. Towar reklamowany winien być odesłany Sprzedawcy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, jednakże nie wcześniej niż po uzgodnieniu ze Sprzedawcą formy przesyłki i terminu przesyłki. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Nabywca informowany jest pisemnie, ustnie lub w inny uzgodniony przez strony sposób, przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy.

5. Nabywca nie ma prawa do usuwania wad na koszt Sprzedawcy we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie. Wszelkie działania wskazane w zdaniu poprzednim powoduję utratę gwarancji oraz rękojmi o ile została udzielona.

6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Nabywcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Nabywcę wszelkich zaległych zobowiązań (nie dotyczy konsumentów).

7. W przypadku odrzucenia reklamacji Nabywca jest zobowiązany odebrać reklamowany towar w ciągu 14 dni.

8. Wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi Nabywca.

§7. Rękojmia1. Za wadę fizyczną towarów uznaje się wyłącznie niezgodność towarów z ich właściwościami oznaczonymi wyraźnie w umowie, specyfikacji lub innych dokumentach.

2. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub dokumentu wydania towaru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści, chyba że wynikają one z winy umyślnej.

4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad towarów nie może przewyższyć ceny towarów dotkniętych wadliwością, z tym zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność ta ulega zmniejszeniu, w takim zakresie (do takich granic, kwot, roszczeń itp) w jakim objęta jest ochroną ubezpieczeniową udzieloną Sprzedawcy na mocy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku powstania roszczeń w wyższej wysokości lub o szerszym zakresie Nabywca oświadcza, że zwalnia Sprzedawcę z długu w pozostałym zakresie.

5. Uprawnienia z tytuły rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy towar został wydany Nabywcy.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

7. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Nabywcy dot. realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań niedozwolonych przez Nabywcę, jeżeli nie wynikają one z możliwej przez Nabywcę do udowodnienia premedytacji lub rażącego zaniedbania po stronie Sprzedawcy.

8. W przypadku przedsiębiorców rękojmia za wady jest wyłączona.

§8. Przetwarzania danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych jest Braverool Sp. z o.o. z/s w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000527261,

posiadającą NIP 6762480728, numer REGON 123233105, adres: ul. Smolki 8/2, 30-513 Kraków, adres elektroniczny:biuro@braverool.com

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na ich przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania tej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.

3. W każdej chwili osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. W każdej chwili osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

5. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów mogą być przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w celach marketingowych lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

6. Do udostępnionych Administratorowi danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora tj. – firmy logistyczne i transportowe świadczące usługi magazynowania i transportu na zlecenie Administratora – w ograniczonym zakresie takim jak: miejsce załadunku / rozładunku, firmy świadczące na rzecz Administratora usługi prawnicze, firmy świadczące na rzecz Administratora usługi związane z ochroną środowiska, firmy świadczące usługi informatyczne związane z bezpośrednim serwisowaniem prawidłowości funkcjonowania systemu księgowego, likwidatorzy szkód – w przypadku wystąpienia szkody.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

§9. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWS oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na piśmie, stanowią integralną cześć Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą.

2. Niniejsze OWS są publikowane na stronie Sprzedawcy www.braverool.com oraz przekazywane Nabywcy przy potwierdzeniu przyjęcia zamówieniu lub w przypadku nowych kontrahentów przed rozpoczęciem współpracy.

3. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWS pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.

4. Nabywcy nie przysługuje cesja praw wynikających z OWS oraz Umowy łączącej strony bez pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

5. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Nabywcy nie przysługują względem Sprzedawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia, które nie mogą być skutecznie ograniczone wolą stron. W szczególności OWS wyczerpująco określają odpowiedzialność Sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy, w tym wad ukrytych.

6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania zamówień i reklamacji objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby dla Sprzedawcy

7. Wszystkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Nabywca akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

0